รายชื่อคณะกรรมการชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทยฯ วาระ 2559 – 2560

 

1 ทพญ. พวงเพชร เสรฐภักดี ประธาน
2 ทพ. โอภาส ริรัตนพงษ์ รองประธาน
3 ทพญ. ตรีษา ศาสตระรุจิ เลขานุการ
4 ผศ.ทพญ.ดร.  วลีรัตน์ ศุกรวรรณ เลขานุการ
5 ทพญ. สุนิศา ชีรานนท์ เหรัญญิก
6 ผศ.ทพญ.ดร. วรรณกร ศรีอาจ เหรัญญิก
7 พ.ท.หญิง ศุทธิษา แต่บรรพกุล ทะเบียน
8 พ.ต.หญิง มโนวดี สารพานิช ทะเบียน
9 ทพญ. นันทนา ศรีอุดพร วิชาการ
10 ทพญ. นภา ชวนชัยสิทธิ์ วิชาการ
11 ทพญ. อะเคื้อ รักษ์ชน วิชาการ
12 ทพญ. จิตรวรี จิตตั้งสมบูรณ์ วิชาการ
13 ทพญ. ประไพ ชุณหคล้าย วิชาการ
14 ทพญ. ปริญดา ทัศณรงค์ วิชาการ
15 ทพญ. กมลชนก เตียวสุรินทร์ สาราณียากรและประชาสัมพันธ์
16 ทพญ. ปวีณา คุณนาเมือง สาราณียากรและประชาสัมพันธ์
17 อ.ทพญ. ศศิพิมล จันทร์รัตน์ สาราณียากรและประชาสัมพันธ์
18 ผศ.ทพญ.ดร. บุษยรัตน์ สันติวงศ์ ปฏิคม
19 รศ.ทพญ. ประภาศรี ริรัตนพงษ์ กรรมการกลาง
20 ทพญ. นิรมล ใจซื่อ กรรมการกลาง
21 ทพญ. ดาราวรรณ หอมรสสุคนธ์ กรรมการกลาง
22 ทพญ. ดุษฎี เกรียงเชิดศักดิ์ กรรมการกลาง
23 พ.ต.อ.หญิง บุณฑริกา สุวรรณเวโช กรรมการกลาง