ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทยภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เลขที่ 34  ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อฝ่ายเลขาฯ (เกี่ยวกับเอกสารทั่วไป): tspdmail@gmail.com

ติดต่อฝ่ายทะเบียน : tspd_regist@outlook.com

Website: www.tspdwebsite.org